فارسی نهم درس دوم عجایب صُنع حق تعالی

حجم فایل : 438.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 6
بنام خدا درس دوم
عجایب صُنع حق تعالی
فارسی نهم نکات کلیدی متن:
-هر چه در وجود است، همه صنع حق تعالی است: آفرینش
-انواع نباتات و آنچه در برّ و بحر است: گیاهان- خشکی و دریا
-میغ و باران و برف و تگرگ و قوسِ قزح: ابر- رنگین کمان
-بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده: فرش- وسع گردانیده
- زمین چون دیبای هفت رنگ شود: نوعی پارچة قیمتی
-ولکن سقفی بی ستون و این، عجب تر است: عجیب تر
-سریر مُلک: تخت پادشاهی نکتة زبانی:
وابسته های گروه اسمی 1
وابسته های اسم به دو دسته تقسیم می شوند: پیشین و پسین
وابسته های پیشین: صفت اشاره، صفت شمارشی، صفت پرسشی، صفت تعجّبی، صفت مبهم
وابسته های پسین: مضاف الیه، صفات
مثال: -همین بیست و دو دانش­آموز کلاس نهم دبیرستان جدید ما
-کدام دفتر نقّاشی؟
-هر بچّة باهوش
- روز صدو بیست و چهارم سال تاریخ ادبیات:
کیمیای سعادت: اثری است از امام محمّد غزّالی، فقیه قرن پنجم هجری. این کتاب خلاصه ایست به زبان فارسی از کتاب دیگر او به نام « احیاء علوم الدین» که به زبان عربی نگاشته بود. موضوع این کتاب بیان مطالب اخلاقی و دینی است. پایان...